قانون تجار ت

قانون تجار ت

صرف نظر از حوزه تجار ی و بخشی که مشتر یان مادر آن مشغول هستند، ما با دانش و تجربه خود خدما تی را بر ای اجرا ی سالم خدم ات تجا ری در موردموضوعا تی که آنها در تضاد هستند ارائه می ده یم.

قانون تجار ت

قانون تجار ت

تاس یس شرکت سرما یه ترک و خارجی، صدور
قراردادها ی مشارکت، مذاکره در قراردادهای تجا ر ی ب ین بازرگانان به منظور انجام فعال یت ها ی تجا ریسالم، انعقاد قراردادها، وصول مطالبات شرکت بهو یژه مطالبات ناش ی از اسناد و فاکتورهای ارزشمند،جلوگ یر ی از رقابت ناعادلانه و ارائه مشاوره حقوق یبه شرکت ها  یکی از زم ینه های ماست.

 
 

WhatsApp Hizli Basvuru
 


+90 212 635 11 10 برای ملاقات با وکلای ما می توانید با ما تماس بگیرید

وکیل |  وکیل Muharrem | قانون قرارداد » fa.muharremcinpolat.av.tr

فرم درخواست قرار ملاقا ت