حقو ق مصرف کننده

حقو ق مصرف کننده

ما به عنوان موسسه حقوقی محرم چ ین پولات در کل یهموارد ی که در چارچوب مفاد سا یر قوا ن ین و مقرراتمربوط به و یژ ه قانون حما ی ت از مصرف کننده
ارز یا بی می شود، به مشتر یان خود در موارد اختلافیکه مصرف کننده هستند، خدمات مشاوره حقوقی ارائهمی ده یم. و ما خدمات وکالت طرف ین را برا ی حل وفصل اختلافات ارائه می ده یم.


Tüketici Hukuku

حقو ق مصرف کننده 

 • دنبال کردن به روز بودن قوا ن ین حقوق مصرفکننده. 
 • پ یگ یری درخواست ه ای ارائه شده در کم یت ه داو ریمصرف کننده 
 •    -حل و فصل اختلافات ناش ی از مع یوب کالا وخدمات مع یو ب 
 •    -وک یل طرف ین دعوا در محاکم مصرف ی و تجار ی 
 • مذاکرات تسو ی ه حساب با طرف خر یدار وفروشنده و انعقاد پروتک ل 
 • -اختلافات ناش ی از قرارداد اشتراک زما ن ی 
 •    -حل و فصل اختلافات ناش ی از قراردادها ی تام ین مالی مسکن 
 •    -حل و فصل اختلافات ناش ی از کالاهای تضم ینشد ه 
 •    -حل و فصل اختلافات ناش ی از قراردادها ی فروشاز راه دو ر
 •                   
 • -حل و فصل اختلافات ناش ی از قراردادها ی کارتاعتباری 
 •    -حل و فصل اختلافات ناش ی از قراردادها ی فروشاز راه دو ر 
 •    -حل و فصل اختلافات ناش ی از قراردادها ی فروشاقسا ط ی 
 •    -استفاده از حق انصرا ف 
 • مشارکت  در تنظ یم و ارز یا بی قراردادهای خر ید وفروش کالا و خدمات، اظهار نظر و حل اختلافاتناشی از قانون مصرف و شرکت در مذاکرات حل وفص ل


 
WhatsApp Hizli Basvuru
 


+90 212 635 11 10 برای ملاقات با وکلای ما می توانید با ما تماس بگیرید

وکیل | وکیل Muharrem | قانون قرارداد » fa.muharremcinpolat.av.tr

فرم درخواست قرار ملاقا ت