قانون جبران خسار ت

قانون جبران خسار ت

غرامت ق یم تی است که می توان در ازا ی خسارتمادی  یا معنو ی ناشی از عمل غ یرقانو نی پرداخت کردو به ه یچ وجه ابزا ری بر ای غ نی ساز ی طرفمستحق غرامت  ن یست.

قانون جبران خسار ت

ضمن تعی ین غرامت ماد ی و معنوی؛ ماه یت خسارت،رابطه سب ب یت با خسارت، عواقب خسارت در نظرگرفته شده و به نسبت خسارت وارده از س وی دادگاهحکم جبران م ی شود.  در ا ین مرحله، داشتن وکالتتوسط  یک وک یل در پرونده های جبران خسارت مهماست .چنان که می دانید؛ هر چه تعداد افراد  ب یشترباشد، پرونده ها ی حقوقی  ب یش تر  می شود. بنابرا ین خسارت م ی تواند به دلا یل متعدد ی ناشی شود وبس یاری از اعمال ناعادلانه قابل جبران باشد.به عنوانمثال ؛

قانون جبران خسار ت 

مطالبه غرامت ما دی و معنو ی از زوج مع یوب دردعاوی طلا ق 
 
دعا وی غرامت ما دی و معنو ی ناشی از نقضحقوق شخص ی 
 
دعا وی غرامت ما دی و معنو ی ناشی از حوادثرانندگی  
 
مطالبات غرامت ما دی و معنو ی ناشی از حوادثکار 
 
دعا وی غرامت ما دی و معنو ی ناشی از قراردا د 
 
ادعای جبران ماد ی و معنوی نا شی از قصور
خطا ی پزشک
 
مطالبه غرامت مادی و معن وی ناشی از اعمالی مانندتهمت و توه ی ن 
 
خواسته ها ی تلافی جو یان ه ناشی از اشغال ناعادلانه،  
 
موضو ع سا یر موارد جبران خسارت است.  
 
ما  یک فرآ یند دق ی ق و موثر بر ای جبران شکا یاتمشتر یان خود انجام می ده یم.

 
WhatsApp Hizli Basvuru
 


+90 212 635 11 10 برای ملاقات با وکلای ما می توانید با ما تماس بگیرید

وکیل |  وکیل Muharrem | قانون قرارداد » fa.muharremcinpolat.av.tr

فرم درخواست قرار ملاقا ت