قانون ار ث

قانون ار ث

ما به عنوان موسسه حقوقی محرم س ین پولات، درکل یه دعاو ی ناشی از قانون ارث، به مشتر یان خودخدمات مشاوره حقوق ی و دعاو ی ارائه می ده یم. اگرحوزه های فعال یت خود را در حوزه حقوق ارثخلاصه ک ن یم؛

قانون ار ث

قانون ار ث

-تنظ یم وص ی ت و عقد ارث و قرارداد تقس یم ارث  ب ینورا ث 
تنظ یم قرارداد مراقبت تا مر گ 
تنظ یم قرارداد معاف ی ت از وراث ت 
مد یر یت فرآ یند انکار ارث، اقامه دع وی رد وراث ت 
اخذ گواه ی انحصار )گواهی انحصار ( 
اقامه دعو ی عل یه دعاو ی و مد یر یت فرآ یند 
بازکردن پرونده تبا نی مور ی س 
اجرا ی معاملات ارث و انتقال  

 
WhatsApp Hizli Basvuru
 

 


+90 212 635 11 10 برای ملاقات با وکلای ما می توانید با ما تماس بگیرید

وکیل |  وکیل Muharrem | قانون قرارداد » fa.muharremcinpolat.av.tr

فرم درخواست قرار ملاقا ت