قانون شهروند ی

قانون شهروند ی

ما به عنوان موسسه حقوقی محرم س ین پولات،خدمات مشاوره حقوق ی را به مشت ر یان حق یقی وحقوق ی خود در زم ینه حقوق خار جی، حقوق

شهروند ی و مشاوره سرما ی ه گذا ری خارج ی با کادروک یل متخصص ارائه م ی ده یم.

قانون شهروند ی

شهروند ی مفهومی است که  ب یانگر  پ یوند  یک فرد با

 یک دولت خاص است و شهروند ی حقوق خاص ی رابرای شهروند قائل است و همچ ن ی ن تعهدات خاص ی راتحم یل می ک ند.  برقرا ری  پ یوند فرد با دولت از طر ی قتولد و همچ ن ین پس از تولد امکان پذ یر اس ت.  

تابعی تی که شخص در زمان تولد  ی ا به دل یل تولد بهدست آورده است: شهروندی اول یه ؛ تابع ی تی که بهدل یلی غ یر از تولد به دست آمده است به عنوان تابع یتاکتسا بی تعر یف می شود.  حقوق شهروندی شاخه  ایاز حقوق است که قوا ن ین مربوط به حقوق و تکال ی فافراد در مورد تابع یت را تنظ یم م ی کند.

Türk Vatandaşlığı Kanunu

حقوق شهروندی و حقوق خارجی و مشاوره سرمای هگذاری خار ج ی

رو یدادهای جهان و به و یژه در م ح یط نزد یک ما بارد یگر اهم یت شهرون دی ترک ی ه را در دستور کار قرارداده است.  در ن ت یجه اتباع خارج ی که به دل ی ل جنگداخلی در کشورهای خاورم یان ه م ی خواستند به کشورما  ب یا یند، کشور ما با موج شد ید مهاجرت مواجه شد.

اتباع خارجی که به کشور ما می آ یند، اگرچه مجوزاقامت کوتاه مدت  یا گواه ی حفاظت موقت را در یاف تکرده اند;از طریق سرمایه گذاری می خواهند تابعیتکشور ترکیه را دریافت نمایند.

به و یژ ه با فرمان ر یاس ت جمهور ی مورخ

18.09.2018 و لازم الاجرا شدن در 19.09.2018اصلاح ی ه ا ی در آی ین نامه اجر ای تابع یت ترک یه ا یجادشد و ا ین تغی یر به نفع سرما ی ه گذاران خارج ی گردیده. 

مقدار سرما ی ه گذار ی و حجم سرما یه گذا ری؛ دراخ ت یار خارج ی هایی قرار گرفته است که می خواهنددر ترک یه سرما یه گذار ی کنند.


اگر لازم باشد خدما تی که در ا ین زم ینه ارائه م ی ده یمبه اختصار  ب یان شو د

 

 

- خارج ی هایی که می خواهند در ترک یه زندگی کنند ،مجوز اقامت، درخواست ها ی تمد ید مجوز اقامت ومراحل  پ یگ یری

  
در محدوده قانون شهروند ی ترک یه شماره 5901،درخواست تابع یت برای ات باع خارجی که قصد اخذتابع یت ترک یه را دارند،  پ یگ یری معاملات و نهایی شدن فرآ ین د 
  
 
اتباع خارجی شاغل در اشخاص حقوق ی مشمولقانون سرما ی ه گذا ری مستق یم خار جی شماره 4875،مجوز کار، درخواست تمد ید مجوز کار و  پ یگ یریفرآ یند اتباع خارج ی که برا ی استخدام در ترک ی ه برنامهر یزی شده اند، درخواست اجازه اقامت خانوادگ یبرای همسر و فرزندان افرا دی که مجوز کار درترک یه را در یاف ت می کنند و  پ یگ یری روند 
  
 
درخواست معاف ی ت از مال یا ت بر ارزش افزوده کهاتباع خارجی غ ی ر مق یم ترک یه موظف به پرداخت آندر خر ی د ملک در ترک ی ه در محدوده ماده 13/i قانونمال یات بر ارزش افزوده شماره 13 می باشند.  
 
 
 
درخواست و  پ یگ یری فرآ یند کارت ف یروزه ایمطابق با قانون  ب ین المللی کار شماره 6735 
  
 
درخواست تابع یت دوگانه و  پ یگ یری فرآ یند 
 
پ یگ یری معاملات خر ید و فروش اشخاص حق یقی وحقوق ی خارجی در ترک ی ه و تنظ یم قراردادهای اجارهاملاک و مستغلات.  
  
ارائه خدمات مشاوره ا ی به اشخاص حق یقی خارج یدر خصوص قانون ارث در ترک یه، حما ی ت از حقوقآنها و  پ یگ یری فرآ یند. 
   
-انتقال اتباع خارجی به تابع یت تر ک یه به صورت کلیو  پ یگ یری مراحل )مثلا اخذ تابع یت ترک یه از طر یقازدواج  یا تابع یت ترک یه برا ی خارج یان دارا ی مجوزکار، اخذ تابع یت ترک ی ه از طر

انتقال فوق العاده اتباع خارجی به تابع یت ترک یه و پ یگ یری فرآ یند )اخذ تابع یت ترک یه از طر یق سرما ی هگذاری، انتقال به تابع یت ترک یه بر ای اتباع سور یتحت حما یت موقت، تابع یت ترک یه برای افراد ی کهحداقل 50 نفر را استخدام کرده اند و ... ( 
   
 
ارائه مشاوره در مورد انواع مجوزهای اقام ت 
 
-اجازه اقامت کوتاه مد ت 
 
-اجازه اقامت طولا ن ی مد ت 
 
-اجازه اقامت خانوادگ ی 
 
-اجازه اقامت دانشجوی ی 
 
-اجازه اقامت بشردوستان ه 
 
-اجازه اقامت قربا نی قاچاق انسان 
 
  
 

از آنجایی که هر فرآ یند درخواس ت ی که در بالا ذکرکرد یم حا وی جز ئ یات ز یاد ی است، در یاف ت حما ی تقانو نی از  یک وک یل فعال در ا ین زم ینه مهم است.  

 
WhatsApp Hizli Basvuru
 


+90 212 635 11 10 برای ملاقات با وکلای ما می توانید با ما تماس بگیرید

وکیل |  وکیل Muharrem | قانون قرارداد » fa.muharremcinpolat.av.tr

فرم درخواست قرار ملاقا ت