قانون قراردادها

قانون قراردادها

قرارداد  یک معامله حقوق ی است که به حقوق و

تعهدات  ب یش از  یک شخص حق یقی  یا حقوقی نسبت به یکد یگر می پردازد که حداقل از دو طرف تشک ی ل شدهو مشتمل بر اعلام اراده بر ای ا یجاد ن ت یجه حقوق یاست.

قانون قراردادها

در حقوق ما "آزاد ی در انعقاد قرارداد" وجود دارد.

به عبارت د یگر، انعقاد قرارداد در اصل 48 قانوناساسی ما تضم ین شده است و تا زما نی که مغا یر باقواعد عموم ی نباشد، طرف ین می توانند در هر زم ینهای که ما یلند، اراده متقابل خود را ابراز کنند.

قراردادها غ یر از انواع قرارداده ای تنظ یم شده درقوا ن ین قابل انعقاد است. قانون قراردادها ; که به مردماجازه م ی دهد با اراده آزاد خود قرارداد ببندند، کهحدود حق "آزاد ی انعقاد قرارداد" را ترس یم م ی کند، حمایت، تأمین و تأمین حقوق افراد با قراردادها، تعیین تعهدات طرفین، ز یرشاخ ه ا ی از قانون است کهامکان اقدام قانو نی را برای تضم ی ن مجازات ها یقانو نی در صورت نقض قرارداد فراهم می کند. 

تنظ یم، انعقاد قرارداد، صحت و بطلان قرارداد، فسخقرارداد، را ه ح لهای حقوق ی قابل اعمال در صورتعدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد، حقوقی کهممکن است از طرف مقابل مطالبه شود. خسارا ت ی کهبا ید جبران شود و ا ین غرامت چقدر خواهد بود، درشمول قانون قراردادها می باشد.

 

WhatsApp Hizli Basvuru

 

در موسسه حقوق ی ما؛ ما با در نظر گرفتن ساختاربخ شهایی که مشتر یانمان در آن فعال یت م یکنند، از مرحله مذاکره قرارداد تا مرحله نوشتن قرارداد وامضای آن توسط طرف ین، قراردادها را تنظ یم م یک ن یم. 

نمونه هایی از انواع قرارداد ته یه شده توسط ما :

-قرارداد فرو ش 
 
-توافقنامهی بازخر ی د


-قرارداد  ب یع مقدما تی غ یرمنقول 

-قراردادهای کارمند - کارفرم ا

-قرارداد وا م 

 

-قرارداد بازار یا بی 

 

قراردادها ی ازدواج قبل  یا بعد از ازدواج، 
 
قرارداد ضمان ت 
 
-قرارداد اعتبار ی 
 
موافقت نامه کم یس یو ن 
 
موافقت نامه فرزندخواندگی 
 
-قرارداد محرمان ه 
 
-توافق فاکتور ینگ 
 
-قرارداد گاران تی 
 
قرارداد تعهد 
 
قرارداد کارز )قرض دادن(،  
 
قرارداد وام مسکن 
 
-قرارداد مشارکت عا د ی 
 
قراردادها ی مصرف کنند ه 
 
-قراردادهای اجار ه 
 
-قرارداد کا ر ی 
 
تر ت یبات تجار ی 
 
-قرارداد خدما ت 
 
قرارداد تقس یم م یرا ث 
 
-قرارداد خر ید و فروش تجا ری )کالا(.  
 
-قرارداد توز ی ع 
 
-توافق نامه نما یندگی  
 
-قرارداد فرانچا ی ز 
 
-قرارداد حمل و نق ل

-توافقنامه مرج ع 
 
-قرارداد مراقبت تا مر گ 
 
-قرارداد بخش ش 
 
-قرارداد  پ ی ش خر ی د 
 
-توافقنامه مبادل ه 
 
-قرارداد فروش خودر و 
 
قراردادها ی  پ یمانکاری فرع ی 
 
موافقت نامه ه ای توز یع کنند ه 
 
-قراردادهای نما یندگی 
 
-قراردادهای خر ید و فروش تجا ری 
 
قراردادها ی سرما ی ه گذا ری مشتر ک 
 
قراردادها ی ساخت و سا ز 
 
قرارداد ساخت و ساز بر ای اشتراک زم ین  یاآپارتمان  
 
قرارداد مشارکت تجا ر ی 
 
قراردادها ی انتقال سهام،  
 
موافقت نامه ه ای تجارت  ب ین المللی 
 
-قراردادهای فروش املاک و مستغلا ت 
 
قراردادها ی حما ی تی و تبل یغا تی  
 
قرارداد ضمانت،  
 
-پروتکل/قراردادها ی طلاق قراردادی، 
 
-ته یه اساسنامه شرکت و اصلاحات اساسنامه.  
 
قراردادها ی مبادله  ا ی 
 
قراردادها ی هر ی ت یج تقس یم ، 
 
قراردادها ی وکالت و مجوز،

Sözleşmeler Hukuku

خدما تی که ما در زم ینه حقوق قراردادها ارائه میک ن یم  

 

  • ته یه قراردادها ی متناسب با  ن یازها، خواسته ها وزم ینه های فعال یت مشتر یان، شرکت در مذاکراتقرارداد، بازنگر ی قراردادها بر اساس تغی یراتقانو نی جا ری و تنظ یم پروتکل ها ی الحاق ی.  

 

 

-ته یه گزارش ی حاو ی نظرات حقو قی ما در موردتفس یر و برر سی قراردادها ی منعقده قبلی، تشخ یصمسائل به نفع و عل ی ه مشتر یان و اختلافا تی که ممکناست با آنها

مواجه شوند.

 
 
- شروع و اداره مراحل قانو نی از طر ی ق دادخواهی وسا یر طرق فسخ و فسخ قراردادها از جمله فسخقراردادها ی امضا شده، حما یت حقوقی در مرحلهفسخ، تحقق بند ک یفر ی در صورت تخلف از قراردادهاو ته یه اخطار در صورت  پ یش فرض
WhatsApp Hizli Basvuru
 


+90 212 635 11 10 برای ملاقات با وکلای ما می توانید با ما تماس بگیرید

وکیل |  وکیل Muharrem | قانون قرارداد » fa.muharremcinpolat.av.tr

فرم درخواست قرار ملاقا ت