قانون خانواد ه

قانون خانواد ه

به منظور جلوگ یر ی از خسارا ت ی که ممکن استمتوجه موکل ین خود بخصوص در اختلافات ناشی ازحقوق خانواده باشد، در چارچوب مفاد قانون حما یتاز خانواده و  پ یشگ یری از خشونت عل یه زنان بهشماره 6284 اقدامات حما ی تی را انجام می ده یم. ، وهدف ما کمک به دعا وی ک یفر ی و مد نی است. قانون خانواد ه 

قانون خانواد ه 

به عنوان موسسه حقوق ی محرم چ ین پولات; دعا ویناشی از شکستن نامزدی، قراردادهای رژ یم داراییدر اتحاد ی ه ازدواج، حما یت دع وی از طلاقغ یرمعارضی و طلاق اعتراضی ،تنظ یم پروتکلطلاق غ یرمعارضی، مطالبات غرامت ماد ی و معنو یدر مورد نتا یج مالی طلاق، نفق ه)نفقه احتیاط ،نفقهاشتراکی ،نفقه کمکی(، ارائه راهکارهای قانو ن ی درصورت تخلف از تکل ی ف نفقه، دعاوی انحلال رژ یمملکی، مطالبات ناش ی از رژ یم مشارکت در اموالتحص یلی که نوع رژ یم مالک یت قانو نی، اقامتگاه خانوادگی است،اصلاح و تغی یر نام و نام خانوادگی،اصلاح سن، نفی نسب، پرونده ه ای پدری ، پروندهاصلاحی ثبت احوال، پرونده اصلاح نسب، پروندهفرزندخواندگی، پرونده حضانت، ق یموم یت، برقرا ریرابطه شخصی، ارائه راهکارها ی قانو نی در صورتسوء استفاده از حضانت، اسقاط جواز ازدواج و مدتع د ه، ما در حل و فصل تعارضات ناشی از قانونخانواده، مانند به رسم ی ت شناختن و اجر ای تصم یما ت دادگاه های خارج ی در مورد قانون خانواده، ازمشتر یان خود پش ت یبا نی قانو نی می ک ن یم.

 


+90 212 635 11 10 برای ملاقات با وکلای ما می توانید با ما تماس بگیرید

وکیل |  وکیل Muharrem | قانون قرارداد » fa.muharremcinpolat.av.tr

فرم درخواست قرار ملاقا ت