قانون املاک و حقوق اجار ه

قانون املاک و حقوق اجار ه

در صنعت املاک و مستغلات، ما نما ینده صاحبان املاک، مستاجران، سرما یه گذاران، وام دهندگانهس ت یم

ما همچ ن ین خدمات مشاوره ا ی به مشتر یان خارج یخود در مورد خر ید/ فروش مسکن و سا ی ر املاک ومستغلات در ترک یه ارائه م ی ده یم. 
ا یجاد و انتقال حقوق مالک یت، تأس یس حقوق منقولمحدود، معاملات تأس ی س رهن و آزادسازی، پروندههای ثب تی ابطال سند مالک یت، اجاره اموال غ یرمنقو لو کل ی ه اختلافات ناش ی از قانون اجاره( در کل فرآ یند، از انعقاد قرارداد اجاره تا مرحله فسخ،  ب ین مستأجر وموجر، مشاوره، جبران خسارت پروتکل ها ی تسو ی هحساب، دعاو ی افزا یش اجاره بها و تعد یل ق یمت، وصول مطالبات اجاره انباشته و تخل یه غ یرمنقول)درکل یه دعاو ی ناشی از اموال غ یرمنقول از جمله فسخپس انداز ناش ی از مال غ یر منقول، اختلافات ناش ی ازمالک یت مشاع و تضام نی، موارد انحلال شرکتتضام نی، موارد انحلال، تملک غ یرمنقول، خدماتکانکس/ سازمان ها و دعا وی مالک یت کانکس وقراردادها ی مربوط به اموال غ یر منقول و
قراردادها ی  ب یع غ یرمنقول ما در هنگام تنظ یم انواعقراردادها ی مربوط به اموال غ یرمنقول به و یژ هقراردادها ی ساخت و ساز در قبال سهم زم ین بهمشتر یان خود
خدمات مشاوره حقو قی ارائه می ده ی م


قانون املاک و حقوق اجار ه 
 


+90 212 635 11 10 برای ملاقات با وکلای ما می توانید با ما تماس بگیرید

وکیل |  وکیل Muharrem | قانون قرارداد » fa.muharremcinpolat.av.tr

فرم درخواست قرار ملاقا ت