قانون کسب و کا ر

قانون کسب و کا ر

ما از قانون کار بر ای تنظ یم روابط  ب ین کارمند وکارفرما و حل و فصل اختلافات استفاده می ک ن یم.

اختلافات ناشی از قانون کار، به طور کل ی مطالباتکار، فسخ قرارداد کار با دل ی ل موجه، فسخ قانو نیقرارداد کار توسط کارمند  یا کارفرما و ا ینک ه خاتمهقرارداد کار بر اساس علت موجه  یا عادلانه کارمندباشد . یا کارفرما، و بر ا ین اساس، کارمند )حقوقپا یان کار، اخطار( غرامت، دستمزد مانده، مرخ صیسالانه در یافت نی، حقوق تعط یلا ت ملی و تعط یلاتعمومی، اضافه کار، حق  ب یمه، پاداش و سا ی رمطالبات کمک ها ی اجتماعی، ادع ای کارفرما برا یحقوق خود در موارد ی مانند نقض ممنوع یت رقابت،استرداد حق تحص یل، دعوا ی استخدام مجدد و حوادثکار. علاوه بر ا ین، درخواست های ناش ی از مو ب ینگ که توسط کارفرما یان برا ی کارگران اعمال م ی شوددر سال ها ی اخ ی ر افزا یش  یافته است. به منظور حفظحقوق و منافع کارفرما و حفظ حقوق و منافع کارمنددر برابر کارفرما، در یافت مشاوره از وک یل

متخصص در زم ینه کا ر ی خود حائز اهم یت اس ت.


İş Hukuku


 

با لازم الاجرا شدن قانون دادگاه ه ای کار شماره6325 مصوب 1396/ 10/12، م یانجی گر ی قبل ازاقامه دعو ی در دعاو ی ناشی از قانون کار الزامیشد. اگر کارمند و
کارفرما نتوانند در مرحلهم یانج یگری به توافق برسند که با ید تمام شود، میتوانند شکا یت کرده و حقوق خود را از دادگاه مطالبهکنند.    

 

ما به عنوان موسسه حقوقی محرم چ ین پولات در کل یهدعاوی ناش ی از اجر ای قانون کار شماره 4857 بهعنوان نما ینده کارمند و کارفرما خدمات دعا وی ومشاوره ارائه م ی ده یم.

تنظ یم قراردادها ی کار ی و پرونده های شخص ی 
 
اظهار نظر در مورد اجرا ی قانون کار 
 
-حما یت لازم را هم به عنوان کارمند و هم به عنواننما ینده کارفرما در زمان تأس یس و خا تمه قراردادها یکاری انجام دهد.  
 
وکالت از موکلان خود در مقام وکالت در دادگاههای کا ر 
 
-مد یر یت فرآ یند در SSI و دادگاه ها در صورت بروزحوادث کار، اقامه دع وی برا ی مطالبات غرامت ناشیاز حوادث کار.  
 
اظهار نظر در مورد قراردادها ی کار، پروتکل هایمنعقده  ب ین کارگر و کارفرما، صورتجلسه ا ی که درح ین انجام کار توسط کارفرما نگهداری م ی شود واختلافات کارگر ی

 
 
WhatsApp Hizli Basvuru
 


+90 212 635 11 10 برای ملاقات با وکلای ما می توانید با ما تماس بگیرید

وکیل |  وکیل Muharrem | قانون قرارداد » fa.muharremcinpolat.av.tr

فرم درخواست قرار ملاقا ت