قانون اجر ا

قانون اجر ا

ما به عنوان مؤسسه حقوقی محرم چ ین پولات،خدما تی را به مشتر یان خود که اشخاص حقو قیحق یقی و حقوقی خصوصی هستند، در زم ینه مد یر ی تمشاوره، اجرا ی احکام و فرآ یندهای دعا وی درچارچوب قانون اجرا و ورشکست گی و سا یر مقرراتمربوطه ارائه می ده یم.  اگر فعال یت ها ی خود را درزم ینه اجرا و قانون ورشکستگی خلاصه ک ن یم؛

قانون اجر ا

قانون اجرا، اشخاص حقوقی حق یقی و خصوص ی)افراد، شرکت ها، بانک ها و ...( صورتحساب ها،برات )چک، برات،  ب یم ه نامه و ... ( قراردادهای وام،رهن، نفقه، مطالبات اجاره انباشته، احکام دادگاه وغ یره. حوزه  ا ی است که به دولت اجازه م ی دهدمطالبات خود را که به دلا یل ی ناش ی می شود ازطر ی ق اجر ای اجبار ی وصول کند.  به عبارت د یگر، در صورت عدم پرداخت داوطلبانه بدهیها توسط

بدهکاران، میتوان با استفاده از قوه اجرا ئ ی ه دولت بااستفاده از قانون اجرا، د یون طلبکار را با فشار

 تصرف وصول کرد.  اگرچه وصول وجه عموماً در قانون اجرا قابل درک است، اما مواردی مانند تحو یلاموال منقول، تحو یل فرزندان، برقراری رابطهشخص ی با کودک، انجام  یا عدم انجام کار، تخل ی هاموال غ ی ر منقول، اجرا ی اوراق مربوط به حقارتفاق را  ن یز شامل می شود.


İcra Hukuku تبد یل و ث یقه/رهن، برا ی اعمال رو یه ها ی ضم یم هاح ت یاطی 
 
  • وصول مطالبات مسکن، محل، آپارتمان و مطالباتاجاره بها ناش ی از قانون مالک ی ت کانکس و اجر ایمراحل تخل یه اموال غ یرمنقول از طر ی ق اجر ا.  
 
  • تحقق تشر یفات سلب حق وصول مطالبا ت 
 
  • اجرا ی مراحل اعتراض و  پ یگ یری بده ی 
 
  • اقدامات ابطال اعتراض و ابطال اعتراض، دعوا یچک بلامحل، درخواست ضم یم ه اح ت یاط، دعاو یاسترداد، دعوا ی ترخ ی ص منفی، دعوای ابطال پسانداز، سوء استفاده از دعا وی ق یمومت، ابطال دعا ویمناقصه، اجرا ی دعا وی ک یفری ،  پ یگ یری کل یه دعاو یدر صلاح یت دادگاه اجرا ئی 
 
  • شرکت در مناقصات که از طر یق دستگاه اجرای یبرگزار می شو د 
 
  • ثبت اعتبار در دفتر ورشکستگی 
 
  • صدور برا ت 
 
  • تنظیم قراردادهاي كنكوردات و شركت در جلساتبستانكاران طي فرایند كنكوردا ت
 
 
WhatsApp Hizli Basvuru
 


+90 212 635 11 10 برای ملاقات با وکلای ما می توانید با ما تماس بگیرید

وکیل |  وکیل Muharrem | قانون قرارداد » fa.muharremcinpolat.av.tr

فرم درخواست قرار ملاقا ت