قانون تعهدا ت

قانون تعهدا ت

ا ین شاخه ا ی از حقوق خصوص ی است که روابطبدهی خصوصی  ب ین اشخاص حق یقی  یا حقوقی راتنظ یم می کند. رابطه بدهی  ی ک رابطه حقوقی استکه  ب ین دو  یا چند نفر ا یجاد م ی شود و  یکی از طرف ینرا موظف می کند که به نحو مع ی نی عل یه د یگر ی عملکند. روابط بدهی ممکن است از قرارداد، و همچ ن ین از ظلم، غنای ناروا و اقدام بدون وکالت ناش ی شود.

Borçlar Hukuku


قانون تعهدا ت

اجرا ی د یون )مانند محل و زمان پرداخت، عواقبعدم ا یفای د یون، آثار روابط د یون بر اشخاص ثالث،فسخ روابط  بدهی و مرور زمان، برقرا ری، صحت وفسخ قراردادها، اجرا ی قراردادها و غ یر پرونده هایاجرایی( تحت ا ین شعبه قانون قرار می گ یرند. در هرجنبه ا ی از زندگی خود، ح تی بدون ا ینکه متوجهباش یم،  یک رابطه بدهی برقرار م ی ک ن یم. در ا ین زم ینه، ما خدمات مشاوره و وکالت را بر ای حل وفصل هر گونه اختلاف ی که ممکن است در هرموضوعی بر اساس مقررات عمو می و و یژه قانون

تعهدات ترک یه ا یجا د شود، به مشتر یان خود ارائ ه میده یم.

  
 
WhatsApp Hizli Basvuru
 


+90 212 635 11 10 برای ملاقات با وکلای ما می توانید با ما تماس بگیرید

وکیل |  وکیل Muharrem | قانون قرارداد » fa.muharremcinpolat.av.tr

فرم درخواست قرار ملاقا ت