تخصص ه ای م ا

تابع یت ترک یه از طر ی ق سرما ی ه گذار ی

درخواست شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری یکی از سریع ترین گزینه ها و نتایج است.

اطلاعات ب یشتر
قانون املاک و حقوق اجار ه

ما به عنوان موسسه حقوقی محرم سین پولات، نماینده مالکان، مستاجران، سرمایه گذاران و وام دهندگان در بخش املاک و مستغلات هستیم.

اطلاعات ب یشتر
قانون خانواد ه

ما در کل ی ه اختلافات ناش ی از حقوق خانواده نما یندهمشتر یان خود هس ت یم و روند انجام اقدامات قانو نیلازم را از نزد ی ک دنبال م ی ک ن یم

اطلاعات ب یشتر
حقو ق مصرف کننده

ما مشاوره حقوقی را در چارچوب قوانین و مقررات ارائه می دهیم و از مشتریان خود در پرونده های مصرف کننده نمایندگی می کنیم.

اطلاعات ب یشتر
قانون ار ث

ما خدمات مشاوره حقو قی و دعا وی حقوق ی را درکل یه اختلافات ناش ی از قانون ارث به مشتر یان خودارائه می ده یم.

اطلاعات ب یشتر
قانون اجر ا

ما خدما تی را در زم ینه مد یر یت فرآ یندهای مشاوره ودعاوی در چارچوب قانون اجرا به مشتر یان خودارائه می ده یم.

اطلاعات ب یشتر
قانون تجار ت

ما خدمات مشاوره حقو قی را برا ی تنظ یم روابطکارمند و کارفرما و حل و فصل اختلافات ارائه میده یم.

اطلاعات ب یشتر
قانون جبران خسار ت

ما با دانش عم ی ق خود در هر مجرایی که آنها مستحقدر یافت غرامت هستند به مشتر یان خود خدمت میک ن یم.

اطلاعات ب یشتر
قانون قراردادها

ما در زم ین ه تنظ یم قراردادها مطابق با ن یازها وخواسته ها ی مشتر یان خود خدمات ارائه می ده یم.

اطلاعات ب یشتر
قانون تعهدا ت

ما خدما تی را به مشتر یان خود مطابق با قوا ن ین تعهدات ترک یه در چارچوب روابط بدهی آنها ارائهمی ده یم.

اطلاعات ب یشتر
قانون کسب و کا ر

ما خدمات مشاوره حقو قی را برا ی تنظ یم روابطکارمند و کارفرما و حل و فصل اختلافات ارائه میده یم.

اطلاعات ب یشتر
قانون شهروند ی

ما خدمات مشاوره حقوق شهرون دی را با کادر وک ی لمتخصص خود به مشتر یان خود ارائه می ده یم.

اطلاعات ب یشتر
تخصص ه ای م ا

موسسه حقوق ی محرم چ ین پولات با هدف ارائه راهحل های سر یع مطابق با  ن یازهای مشتر یان خود،شناسایی خطرات قانو ن ی و ارائه مناسب تر ین راه حلبرای  ن یازها می باشد.  مهمتر ین اصل ما توض یحشفاف خطرات قانو ن ی وضع ی تی است که مشتر یان مادر آن قرار دارند.  

 

 

خدمات اصل ی ما عبارتند از؛ حقوق شهروندی، حقوقاتباع خارجی، مشاوره سرما ی ه گذاری خارجی ، قانوناملاک و مستغلات، قانون استخدام، حقوق خانواده،قانون تعهدات، قانون ارث، قانون تجارت، قانون اجراو ورشکستگی، حقوق مصرف کننده، قانون قراردادهاو قانون جبران خسار ت


+90 212 635 11 10 برای ملاقات با وکلای ما می توانید با ما تماس بگیرید

وکیل |  وکیل Muharrem | قانون قرارداد » fa.muharremcinpolat.av.tr

فرم درخواست قرار ملاقا ت