تابع یت ترک یه از طر ی ق سرما ی ه گذار ی

تابع یت ترک یه از طر ی ق سرما ی ه گذار ی

 تابع یت ترک یه از طر ی ق خر ی د اموال غ یرمنقول بهارزش 400000 دلار و  ب یشتر در ترک یه I

متقاض یا نی که می خواهند با خر ید ملک، تابع یتترک یه را در یاف ت کنند، با ید پس از تعی ین املاکی که می خواهند بخرند، مراحل ز ی ر را انجام دهند.

تابع یت ترک یه از طر ی ق سرما ی ه گذار ی

الف - فروش املاک و مستغلا ت

1.مالک فعل ی ملک قبل از هر چ یز نبا ید خارج یباشد. املاک مربوطه با ید از  یک شهروند ترک یه  ا ی  یااز  یک شرکت ترک یه  ای خر یدار ی شو د)در ا ینزم ینه،  پ یش ینه ملک  ن یز مهم است ( 

2.برا ی املاک و مستغلات، گزارش کارشناسی با یداز موسسات ارز یا بی املاک و مستغلات مجازوزارت مح یط ز یست و شهرسا ز ی اخذ شو د.  

)امکان انتخاب از طر یق سند وب وجود دارد

3.ارزش کل املاک  یا مستغلات )ممکن است  ب یش از یک باشد( با ید حداقل 400000 دلار باشد

  1. املاکی که با ید خر یدا ری شود ممکن است ماه یتمسکو نی داشته باشد. همچ ن ین می تواند به صورتمغازه، زم ین  یا مزرعه باشد.  

  2. ابتدا سند خر ید ارز  )DAB( توسط بانک مربوطهتنظ یم شود.DAB  م ی تواند توسط خر یدار و همچ ن ینتوسط فروشنده )و نما ینده آنها( ته یه شود.  به عبارتد یگر ارز )دلار ، یورو، استرل ینگ( از ترک یه بهفروشنده و همچ ن ین از طر ی ق کانال بانک های

خارج ی برای فروشنده قابل ارسال است. البته لازم بهذکر است که پول به TL مربوط به ارز ارسال شده بهعنوان ارزش سند مالک ی ت نشان داده می شود.  مبلغبدون احتساب مال یات بر ارزش افزوده و ارزش ملکیکه با ید ارسال شود با ید به صورت جداگانه بهصورت مشروح پرداخت شود.  

  1. هز ینه ملک مربوطه با ید از ط ر یق بانک پرداختشود. انتقال با ید از حساب خر یدا ر یا نما ینده خر یدار)همچ ن ین چک مسدود شده( به حساب ها ی فروشنده  یاشرکت های وابسته که با توافق نامه سردفت ریفروشنده ثابت م ی شود، انجام شود.  

  2. معاف ی ت مال یات بر ارزش افزوده  ن یز می تواند دراول ین فروش در صورت درخواست استفاده شو د 

  3. در ق یمت فروش; هر سه ارز یاب، رس ی دDAB/بانک و ق یمت فروش سند مالک یت با ید حداقل400000 دلار باشد.  

در روز فروش سند می توان حاش یه نو یس ی کردکه تا 3 سال قابل فروش نباشد و  ی ا ا ین درخواستحاش ی ه نو یسی را بعد از آن انجام داد. م ی توان ازاداره ثبت اسناد و املاک مربوطه درخواست کرد.
اگر چه خارج ی ها گذرنامه خود را از کشورمحل اقامت خود در یاف ت کرده اند، برای اتباع خارجیکه تابع یت آنها در گذرنامه آنها درج نشده است بهدل یل سردرگمی در اداره ثبت اسناد و املاک، گواه یتابع یت درخواست م ی شود.  ا ین سند با ید توسطوزارت امور خارجه تای ید و تای ید شده باشد  یا با  یکآپس ت یل مشروح شود.
11. پس از ا ینکه ملک به مدت 3 سال فروخته نشد،طی 3 تا 15 روز  ی ک "گواهی انطباق" از ادارهمنطقه ثبت اسناد و املاک به فرم شناسایی خارج یان  یابه آدرس پست الکترو ن یکی مشخص شده بعدا ارسالمی شود.

WhatsApp Hizli Basvuru

ب - درخواست گواه ی اقام ت

پس از ارسال گواهی انطباق به آدرس پست

الکترو ن یکی اداره کل ثبت اسناد و املاک منطقه  ای بههمراه ا ین سند ،بند j ماده 31/ 1 قانون شماره 6458

گواهی اقامت ( اقامت سرما یه گذا ری( موجد است.  

  1. ب یمه درما نی برای خارج یان ز یر 65 سالدر درخواست الزامی است.  

  2. فرآ یند در روز درخواست تکم یل م ی شود

)بسته به تراکم ظرف 1 هفته(.  سپس، متقاضیخارج ی می تواند به همراه خانواده خود برا یتابع یت درخواست کند.
تابع یت ترک یه از طر ی ق سرما ی ه گذار ی 
تابع یت ترک یه از طر ی ق سرما ی ه گذار ی ج- درخواست تابع یت

1. 4 قطعه عکس از سرما ی ه گذار و 2 قطعهعکس از هر  ی ک از همسر  یا همسران و ی 2. ترجمه محضر ی گذرنامه کل یه اعضایخانواده که تابع یت خواهند ش د.  

  1. شناسنامه كلیه اعضاي خانواده )تایید شده وتایید شده توسط وزارت امور خارجه یاآپوستیل(.  

  2. سند ازدواج )مورد تای ید و تای ید وزارت امورخارجه  یا آپوس ت یل (


درخواست با ته یه فرم 4-VAT به همراه مدارکنوشته شده در بالا تکم یل م ی شود

قبل از شروع تمام ا ین مراحل، وکالت نامه ا ی بامجوز سرما ی ه گذار و همسرش ) یک نامه

رضا یت بر ای انتقال فرزندانشان به تابع یت ترک یهدر صورت عدم تما ی ل همسر( مورد  ن یاز است.  

 

 

 

کل ا ین فرآ یند بس یار مفصل است و ضرور یاست که فرآ یند توسط  یک وک یل متخصص انجامشود.+90 212 635 11 10 برای ملاقات با وکلای ما می توانید با ما تماس بگیرید

وکیل |  وکیل Muharrem | قانون قرارداد » fa.muharremcinpolat.av.tr

فرم درخواست قرار ملاقا ت