درباره م ا

وکیل Muharrem ÇİNPOLAT

موسسه حقوق ی محرم چ ین پولات با کادر ی متخصصاز بدو تاس یس به مشتر یان خود که اشخاص حق یقی وحقوق ی در حقوق خصوص ی هستند با بهره گیری از ،راه حل ه ای موثر و ن ت یجه گرا بر ای مشکلات حقوق یمشتر یان خود در ط ی ف گسترده  ا ی از حقوق خدماتمشاوره حقوقی و وکالت ارائه می دهد و اصل  یافتنسر یع و دق ی ق را در  پ ی ش گرفته است.

موسسه حقوق ی محرم چ ین پولات، در امور مربوط ب هحقوق شهروندی  – حقوق سرما یه گذاری خارج ی واتباع خارجی، حقوق املاک و اجاره، قانون کار،خانواده، تعهدات، حقوق ارث، حقوق تجارت، حقوقمصرف کننده، قانون اجرا و ورشکستگی، حقوققراردادها و حقوق جبران خسارت برای حل و فصلدعاوی حقوق ی در بس یار ی از زم ینه ها ارائه خدما تمی نماید.

موسسه حقوقی م ا

موسسه حقوق ی محرم چ ین پو لا ت . در آدرس محله ملا گورا ن ی.جاد ه اغوزهان.  12/23

فاتح.استانبول.ترکیه واقع است و با  ت یم متخصص خودخدمات حرفه ا ی ارائه می ده د.


سوالات متداو ل { همه سوالا ت }

سرما یه گذاران خارجی که ما ی ل به اخذ تابع یت ترک یههستند  ن یازی به حضور در ترک یه ندارند. سرما یهگذار خارجی م ی تواند با دادن وکالتنامه به وک ی ل  یاوکلای ثبت شده در اتحاد یه کانون های وکلا ی ترک یه،درخواست داده و روند را ادامه د ه ند. با ا ین حال، دربرخی موارد، دولت ممکن است بخواهد به طورخاص با خارج ی ملاقات کند.

املاکی که خر یدار ی می ک ن ید لزوماً نبا ید  یک ملکمسکو نی باشد. همچ ن ین می تواند  غ یر منقول بهصورت محل کار، انبار، زم ین باشد.

در درخواست اخذ تابعیت ترکیه به روش استثنا یی ،باید در اداره ثبت اسناد و املاک، توض یحی مبنی بر عدم فروشاموال غیرمنقول خریداری شده به مدت 3 سال درج شود.

از آنجایی  که این حاشیه  بر روی اموال غیر منقول شماقرار می گیرد،  شما فقط پس از 3 سال می توان ید آن رابفروشید.

 

درباره م ا

موسسه حقوق ی محرم چ ین پولات با هدف ارائه راهحل های سر یع مطابق با  ن یاز مشت ر یان خود و

شناسایی خطرات قانو ن ی و ارائه مناسب تر ین راه حلبرای  ن یازها می باشد.  

مهمتر ین اصل ما توض یح شفاف خطرات قانو نیوضع ی تی است که مشتر یان ما در آن قرار دارند.

خدمات م ا :

 »قانون شهروند ی 

 »   قانون اتباع خارج ی 

 »   مشاوره سرما ی ه گذار ی خار جی 

 »   قانون املاک و اجار ه 

 "   قانون کسب و کا ر 

 "   قانون خانواد ه 

 »   قانون تعهدا ت 

 »   قانون م یرا ث 

"   قانون تجار ت 

 »   قانون اجرا و ورشکستگ ی 

 »   قانون مصرف کننده 

 »   قانون قرارداده ا