سوالات متداو ل

سوالات متداو ل

سرما یه گذاران خارجی که ما ی ل به اخذ تابع یت ترک یههستند  ن یازی به حضور در ترک یه ندارند. سرما یهگذار خارجی م ی تواند با دادن وکالتنامه به وک ی ل  یاوکلای ثبت شده در اتحاد یه کانون های وکلا ی ترک یه،درخواست داده و روند را ادامه د ه ند. با ا ین حال، دربرخی موارد، دولت ممکن است بخواهد به طورخاص با خارج ی ملاقات کند.

املاکی که خر یدار ی می ک ن ید لزوماً نبا ید  یک ملکمسکو نی باشد. همچ ن ین می تواند  غ یر منقول بهصورت محل کار، انبار، زم ین باشد.

در درخواست اخذ تابعیت ترکیه به روش استثنا یی ،باید در اداره ثبت اسناد و املاک، توض یحی مبنی بر عدم فروشاموال غیرمنقول خریداری شده به مدت 3 سال درج شود.

از آنجایی  که این حاشیه  بر روی اموال غیر منقول شماقرار می گیرد،  شما فقط پس از 3 سال می توان ید آن رابفروشید.

 

اگر ملکی را که قبلا خر یدار ی کرده ا ید بعد از تار یخ1397/09/ 19 خر یداری کرده ا ید،  می توا ن ید با خر ید یک ملک د یگر و تکم یل آن به مبلغ 400000 دلا راز ا ین حق بهره مند شو ید. بر ای املاک و مستغلاتخر یدار ی شده قبل از ا ین تار یخ، شما مشمول ق یمتقانو نی در زمان خر ی د آن  خواه ید بود.

کل یه همسران متقاض ی که طبق قوا ن ین کشور خود بهطور رسم ی با  ب یش از  ی ک زن ازدواج کرده اند، م یتوانند با درخواست تابع یت کسب کنند. اما از آنجایی

که در قانون جمهو ری ترک ی ه امکان ازدواج با  ب ی ش از یک نفر وجود ندارد، آنها فقط می توانند به طوررسمی با همس ری که بر ای اول ین بار در ترک یه با اوازدواج کرده اند ازدواج کنند.

پرداخت ملک را م ی توان پس از ته یه سند خر ید ارزانجام داد و  یا م ی توان آن را به صورت ارز خارجی (USD, EURO, GBP) از خارج  ی ا از طر ی ق بانکیدر ترک یه بر ای فروشنده ارسال کرد . یع نی خر یدار، فروشنده و نما ینده آنها می توانند سند خر ید ارز راصادر کنند.


برای سوالا تی که نمی توا ن ید پاس خی برای آنها درا ینجا  پ یدا ک ن ید، می توا ن ید در صفحه تماس با ما تماسبگ یر ید.