• MUHARREM<br>ÇİNPOLAT
  MUHARREM
  ÇİNPOLAT
  بخش حقو ق ی
 • از طر یق سرما ی ه گذار ی
  از طر یق سرما ی ه گذار ی
  تابعیت ترکیه
  متقاض یا نی که می خواهند با خر ید ملک، تابع یتترک یه را در یاف
  ت کنند، با ید پس از تعی ین املاکی که می خواهند بخرند، مراحل ز ی
  ر را انجام دهند.
 • خوب بودن آسان است، منصف بودن سخت اس ت
  Victor Hugo
 • در ح ین انجام وظ یفه، تابع ه یچ کس، نه موکل، نهقاضی و نه ح تی قدرت ن یس ت یم. ما ادعای وجود افرادپایین تر از خود ندار یم.
  اما ما ه یچ سلسله مراتب بالاتری را نمی شناس یم،فرق ی با ارشدتر ین افرا د یا اشخاص شناخته شد هندار ند.
  وکلا از اس یران استفاده نکردند، اما هرگز اربابی همنداشته اند.
  MOLIERAC
 • شما می توانید آخرین تحولات این قانون را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید.
تابع یت ترک یه از طر ی ق سرما ی ه گذار ی
تابع یت ترک یه از طر ی ق سرما ی ه گذار ی

درخواست شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری یکی از سریع ترین گزینه ها و نتایج است.

قانون املاک و حقوق اجار ه
قانون املاک و حقوق اجار ه

ما به عنوان موسسه حقوقی محرم سین پولات، نماینده مالکان، مستاجران، سرمایه گذاران و وام دهندگان در بخش املاک و مستغلات هستیم.

قانون خانواد ه
قانون خانواد ه

ما در کل ی ه اختلافات ناش ی از حقوق خانواده نما یندهمشتر یان خود هس ت یم و روند انجام اقدامات قانو نیلازم را از نزد ی ک دنبال م ی ک ن یم

حقو ق مصرف کننده
حقو ق مصرف کننده

ما مشاوره حقوقی را در چارچوب قوانین و مقررات ارائه می دهیم و از مشتریان خود در پرونده های مصرف کننده نمایندگی می کنیم.

وکیل Muharrem ÇİNPOLAT

موسسه حقوق ی محرم چ ین پولات با کادر ی متخصصاز بدو تاس یس به مشتر یان خود که اشخاص حق یقی وحقوق ی در حقوق خصوص ی هستند با بهره گیری از ،راه حل ه ای موثر و ن ت یجه گرا بر ای مشکلات حقوق یمشتر یان خود در ط ی ف گسترده  ا ی از حقوق خدماتمشاوره حقوقی و وکالت ارائه می دهد و اصل  یافتنسر یع و دق ی ق را در  پ ی ش گرفته است.

موسسه حقوق ی محرم چ ین پولات، در امور مربوط ب هحقوق شهروندی  – حقوق سرما یه گذاری خارج ی واتباع خارجی، حقوق املاک و اجاره، قانون کار،خانواده، تعهدات، حقوق ارث، حقوق تجارت، حقوقمصرف کننده، قانون اجرا و ورشکستگی، حقوققراردادها و حقوق جبران خسارت برای حل و فصلدعاوی حقوق ی در بس یار ی از زم ینه ها ارائه خدما تمی نماید.

موسسه حقوقی م ا

موسسه حقوق ی محرم چ ین پو لا ت . در آدرس محله ملا گورا ن ی.جاد ه اغوزهان.  12/23

فاتح.استانبول.ترکیه واقع است و با  ت یم متخصص خودخدمات حرفه ا ی ارائه می ده د.


سوالات متداو ل { همه سوالا ت }

سرما یه گذاران خارجی که ما ی ل به اخذ تابع یت ترک یههستند  ن یازی به حضور در ترک یه ندارند. سرما یهگذار خارجی م ی تواند با دادن وکالتنامه به وک ی ل  یاوکلای ثبت شده در اتحاد یه کانون های وکلا ی ترک یه،درخواست داده و روند را ادامه د ه ند. با ا ین حال، دربرخی موارد، دولت ممکن است بخواهد به طورخاص با خارج ی ملاقات کند.

املاکی که خر یدار ی می ک ن ید لزوماً نبا ید  یک ملکمسکو نی باشد. همچ ن ین می تواند  غ یر منقول بهصورت محل کار، انبار، زم ین باشد.

در درخواست اخذ تابعیت ترکیه به روش استثنا یی ،باید در اداره ثبت اسناد و املاک، توض یحی مبنی بر عدم فروشاموال غیرمنقول خریداری شده به مدت 3 سال درج شود.

از آنجایی  که این حاشیه  بر روی اموال غیر منقول شماقرار می گیرد،  شما فقط پس از 3 سال می توان ید آن رابفروشید.

 

تخصص ه ای م ا

راه حل ه ای م ا

وکیل محرم چ ین پولا ت شما م ی توا ن ید تخصص ما رابا جز ئ یات بررس ی ک ن ید

ت یم ما

کارکنان ما

ما با ت یم متخصص خود هم یش ه همراه شما هس ت یم

Muharrem ÇİNPOLAT

Muharrem ÇİNPOLAT

وک یل موس س

Muharrem Çinpolat

Dicle Nur Çelik

وک یل

Dicle Nur Çelik

Dicle Nur Çelik
Bensu Karadayı

Bensu Karadayı

وک یل

Bensu Karadayı

Yaman Dakak

مترجم و مشاو ر

Yaman Dakak

Yaman Dakak
Selim CENNETOĞLU

Selim CENNETOĞLU

مد یر وب سا ی ت

Selim CENNETOĞLU

+90 212 635 11 10 برای ملاقات با وکلای ما می توانید با ما تماس بگیرید

وکیل | وکیل Muharrem | قانون قرارداد » fa.muharremcinpolat.av.tr

فرم درخواست قرار ملاقا ت

مقالات

مقالات فعل ی

ا می خواه یم با صفحات وبلاگ و یژه ا ی که با تجربهتخصصی ما آماده شده اند، به بس یاری از سوالاتشما پاسخ سر یع بده یم.

ل ینک های مف ید
ل ینک های مف ید

ما پ یوندهایی را گرد هم آورده ا یم که ممکن استبرای شما مف ید باشد. آدرس سا یت های رسم ی مهممانند روزنامه رسمی، سا ی ت رس می د یوان عالیکشور و وزارت دادگستری.

اطلاعات ب یشتر